Makarov Properties
Български   English Makarov Properties
HOME     NEWS     THE COMPANY     SERVICES     GALLERY     PARTNERS     BULGARIAN PROPERTIES     SUBMIT PROPERTY     CONTACTS
PROPERTY SEARCH
Search
Makarov Properties
PROPERTY TYPE
Makarov Properties
PROPERTY LOCATION
Makarov Properties

      NOTARY DEEDS


http://www.imoti.net/ukazatel/notartax.php#

Тарифа за нотариални такси
към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Одобрена с Постановление №186 от 13 август 1998 г., обн.,
ДВ, бр.95 от 14 август 1998 г. 

I.Обикновени нотариални такси (в лв.)

1.За извършване:

а) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване
на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи,
за приемане на саморъчни завешания, на документи и книжа без определен
материален интерес 15.00

б) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори
и земи от горския фонд и на договори за доброволни делби на земеделски земи,
гори и земи от горския фонд 10.00

2. За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на
предадени за съхранение документи и книжа 6.00

Забележка: Таксата по т.2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т.1.

3. За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи 6.00

Забележка:Таксата по т.3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл.41-52 от Гражданския
процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон,
събира се половината от таксата по т.3.

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без
определен материален интерес – върху първия екземпляр.:

а) за първата страница 3.00

б) за всяка следваща страница 1.00

а останалите екземпляри се таксуват като преписи.

5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без
определен материален интерес:

а) за първия подпис 3.00

б) за всеки следващ подпис 1.00

Забележка:Таксата по т.5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване
на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи
и книжа:

а) за първата страница 2.00

б) за всяка следваща страница 1.00

7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

а) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно
лице 1.00

б) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името
на едно лице 5.00

 

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8. За извършване на нотариален акт извън посочените в т.1 се събира
такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес:

До 100 лв 15 лв
От 101 до 1 000 лв 15 + 1.5 на сто за горницата над 100
От 1 001 до 10 000 лв 28.50 + 1 на сто за горницата над 1 000
От 10 001 до 50 000 лв 118.50 + 0.5 на сто за горницата над 10 000
От 50 001 до 100 000 лв 318.50 + 0.2 на сто за горницата над 50 000
Над 100 000 лв. 418 + 0.1 на сто за горницата над 100 000, но не повече от 3 000

 

 


HOME     PROPERTY ENQUIRY     NOTARY DEEDS         HOW TO BUY PROPERTY     HOW TO SELL PROPERTY     LEGAL SERVICES     RATE EXCHANGE     CREDIT CALCULATOR     CONTACTS

Makarov Group (+359 2) 953 00 48

makar@mail.bg

        WebDesignBG